Așteptați, vă rog...

Compania Municipală Pază și Securitate București

VIZIUNE


       Planul de management are la bază VIZIUNEA managerială asupra perspectivelor de evoluție ale companiei, fundamentată pe politica și direcțiile stabilite prin Planul de Administrare de către Consiliul de Administrare al Companiei Municipale Pază și Securitate București SA, care să conveargă către o societate puternică, orientată către clienți și comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar, ale cărei caracteristici vor fi transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciilor de securitate. Acestea se vor realiza în condițiile unui management performant, a continuării dezvoltării și consolidării ca unul din cei mai importanți operatori locali la nivelul Municipiului București și împrejurimi, competitiv pe piața serviciilor de profil, a unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților companiei.
      De asemenea se urmărește extinderea activitățiilor companiei prin furnizarea serviciilor și către alți utilizatori (persoane fizice și juridice), altele decât cele care sunt în subordinea Primăriei Municipiului București sau a Consiliului General pentru a consolida poziția companiei în raport cu celelalte companii private de profil, de a deveni un factor de stabilitate și oportunitate pentru angajații săi, într-o industrie cunoscută a fi instabilă, cu cea mai mare rată a fluctuației de personal.
      Compania Municipală Pază și Securitate București SA este un operator local de prestări servicii de pază și securitate și are ca obiectiv, obținerea performanțelor operaționale și financiare care să o recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor similare din România.
      Având în vedere aceste deziderate, ariile strategice de activitate ale companiei vor fi reprezentate de activitatea de furnizare a serviciilor de pază și securitate a obiectivelor și a evenimentelor sportive, culturale și de agrement, a serviciilor de proiectare, instalare și mentenanță a sistemelor de alarmare și de securitate, a serviciilor de monitorizare și intervenție la alarme, a serviciilor de transport valori monetare.
      Activitatea de dezvoltare a serviciilor prin identificarea nevoilor individuale ale fiecărui client și asigurarea unor soluții integrate de securitate, eficientizând operativ costurile, investind în personal și tehnologie, va fi unica modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil.
VIZIUNEA de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management operativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității companiei.


VALORI


      O organizație, pentru a forma un colectiv unitar și pentru a performa, are nevoie de un set de principii stabile bazate pe o serie de VALORI în care să credem şi pe care să le promovăm în compania noastră. În rândurile care urmează, menţionăm cele mai importante VALORI în care credem, fără a ne limita doar la acestea:
1. Integritate → suntem un colectiv cu o conduită onestă;
2. Loialitate → suntem devotaţi companiei şi clienţilor noştrii în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate în numele companiei;
3. Responsabilitate → ne asumăm responsabilitatea pentru activităţile întreprinse de noi şi suntem gata să suportăm consecinţele acestora;
4. Legalitate → respectăm prevederile legale şi nu ne abatem de la acestea;
5. Echitate → atât angajaţii societăţii, cât şi clienţii sunt trataţi imparţial, corect şi echitabil;
6. Transparenţă → transparenţă maximă în ceea ce priveşte regulile, procedurile, cerinţele profesionale, principiile de evaluare etc;
7. Profesionalism → folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor şi câştigarea fidelităţii acestora. Ne bazăm pe o bună judecată profesională asigurată de experienţa şi valoarea angajaţilor noştri;
8. Deschidere faţă de idei şi abordări noi → ne bazăm pe o atitudine deschisă şi participativă în activitatea organizaţiei, astfel încât să răspundem la schimbările socio-economice și la nevoile beneficiarilor serviciilor noastre;
9. Dialog şi consens → promovăm procesul voluntar prin care partenerii se informează reciproc, consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun;
10. Confidenţialitate → suntem fideli acestui principiu în asigurarea accesului la informaţie în conformitate cu legile, regulile şi procedurile existente. Protejăm datele cu caracter personal şi cele privitoare la partenerii externi;


OBIECTIVE


      Compania Municipală Pază și Securitate București SA are ca OBIECTIV principal identificarea nevoilor individuale ale fiecărui client și asigurarea unor soluții integrate de securitate, eficietizând operativ costurile, investind în personal și tehnologie, asigurând performant furnizarea unor servicii la standarde europene și respectând standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 și ISO 27001. Pentru realizarea misiunii sale, Compania Municipală Pază și Securitate București SA își propune următoarele OBIECTIVE strategice, având în vedere următoarele direcții:
1. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ
→ pregătirea corespunzătoare tehnico-materială și de asigurare cu personal specializat în vederea asigurării derulării în cele mai bune condiții a contractelor de prestări servicii de pază și protecție;
→ optimizarea permanent a costurilor pentru serviciile de logistică astfel încât, atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
→ asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial și managementul riscului;
→ îmbunătățirea și optimizarea activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
→ obținerea unor marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea companiei, cât și stimularea personalului;
→ promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în asigurarea serviciilor;
→ atragerea de resurse financiare și fonduri care vor fi direcționate către modernizarea companiei, creând astfel perspective de dezvoltare profesională a angajaților, achiziționare de tehnică modernă, ce vor conduce la optimizarea și nu în ultimul rând, la furnizarea unor servicii de calitate conform standardelor europene.
2. MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR
→ asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
→ extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
→ îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin introducerea de tehnologii moderne de ultimă generație.
3. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT
→ în permanență, vom căuta cele mai moderne și eficiente soluții, operaționale și tehnice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de securitate ale clientului, urmărind atât eficiența serviciilor, cât și reducerea costurilor acestora, în limita asigurării maximului de securitate ce poate fi oferit;
→ asigurarea unui sistem de verificare a satisfacerii clientului, prin introducerea unor chei de control și a unei matrice de calitate, care va fi supusă analizei clientului, trimestrial;
→ îmbunătățirea aptitudinilor și perfecționarea cunoștințelor de comunicare a personalului cu responsabilități manageriale direct implicat în contractele aflate în derulare;
→ asigurarea unei bune informări a clienților existenți și a potențialilor clienți referitor la orice modernizare tehnologică sau dezvoltare a aptitudinilor operative, prin care se pot aduce îmbunătățiri serviciilor deja prestate.
4. COMPETENȚA PROFESIONALĂ
→ creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului acesteia;
→ crearea unui mediu favorabil dezvoltării profesionale în cadrul companiei și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne de lucru;
→ dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea angajaților;
→ implementarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele.
5. SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
→ deoarece Compania Municipală Pază și Securitate București SA este o companie care utilizează bani publici, prioritară este asigurarea unei corecte funcționări procedurale, o bună gestionare a resurselor, un sistem de comunicare eficient și transparent și un sistem de control intern managerial care să le sincronizeze cu legislația în vigoare;
→ se va pune accent atât pe asigurarea și aplicarea tuturor procedurilor de management integrat, cât și pe evaluarea, revizuirea și verificarea lor, ca proces permanent.
6. GRIJA FAȚĂ DE ANGAJAȚI
→ asigurarea permanent a unui climat de muncă sănătos, cu respectarea tuturor normelor SSM/SSU;
→ asigurarea permanent a unui sistem de evaluare și de promovare corect, nepărtinitor și motivant;
→ asigurarea condițiilor de pregătire și perfecționare profesională adecvată postului pe care este încadrat fiecare angajat;
→ dat fiind specificul activității desfășurate, personalul operativ trebuie să beneficieze de cele mai moderne și eficiente mijloace de protecție si pregătire/autoapărare.